ODKUP TERJATEV

Odkup zapadlih terjatev se uporablja za terjatve, katerih zapadlost običajno ne presega 90 dni. Do odkupa lahko pride na dva načina: in sicer preko direktnega odkupa (ko nimamo opraviti s slabim poslovanjem neplačnika) ali pa preko verižne kompenzacije (ko naš dolžnik kaže plačilno nedisciplino zaradi slabih poslovnih rezultatov). Vrednost terjatve, se oceni glede na različne dejavnike, ki vplivajo na to, ali bo izterjava uspešna (predvsem višina terjatve, čas od zapadlosti terjatve itd.).

Odkup terjatev je ena od možnih oblik prenosa terjatev, pri kateri se odkupi nominalna vrednost terjatve pred njeno dospelostjo po diskontni vrednosti. V kolikor odkup terjatev prevzame za to usposobljeno podjetje, ki vam ponudi odkup zapadlih in nezapadlih terjatev, vam ni več potrebno skrbeti za izterjavo, saj bo skrb za to prevzela institucija, ki vam je terjatev odkupila.

Višina diskonta je pri tem odvisna od zapadlosti terjatev, bonitete vašega dolžnika in načina odprodaje terjatve. Prednosti odkupa terjatev za to usposobljenega podjetja so tudi v tem, da povečajo vašo rentabilnost in likvidnost, omogočijo neomejeno rast poslovanja, spremljajo boniteto vaših dolžnikov, skrbijo za unovčevanje prodanih terjatev in zmanjšajo tveganje neplačil vaših kupcev.

Kako poteka odkup terjatev?

Podjetja, ki se ukvarjajo z odkupom terjatve, bodo z vami sklenila kupno pogodbo, na podlagi katere bodo odkupila vaše zapadle in/ali nezapadle terjatve. Postopek odkupa terjatev je zelo preprost, saj lahko predložite le fotokopijo računa oz. dokumentacijo, iz katere je razviden obstoj terjatev, ki se prodaja. V primeru, da želite zapreti odprte terjatve, se lahko odločite za odkup terjatev brez regresne pravice, pri čemer lahko sredstva v višini od 80 do 90 odstotkov nakupne vrednosti terjatve prejmete takoj, preostalo pa dobite izplačano naknadno, ko kupec poravna terjatev.

Odkup terjatev na podlagi verižne kompenzacije

Po drugi strani se lahko odločite tudi za odkup terjatev na podlagi verižne kompenzacije, ki je zaradi unovčevanja posredno odkupljenih zapadlih terjatev najcenejši postopek, pri katerem imajo korist vsi udeleženci verige, med katerimi se izvede medsebojni pobot odprtih postavk.

KOMU PRIPOROČAMO ODKUP TERJATEV?

Odkup terjatev priporočamo podjetjem, ki imajo povečan obseg terjatev ter želijo učinkovito rešitev pri reševanju svojih terjatev. Učinkovito obvladovanje terjatev je ključnega pomena za uspešnost poslovanja v vsakem podjetju. Podjetjem ni potrebno čakati, saj lahko svojo terjatev do kupca odstopijo v vsakem času ne glede na zapadlost.

KAKO ODKUP TERJATEV DELUJE?

Vsako terjatev ustrezno pregledamo, preverimo možnosti financiranja ter svetujemo pri samem odkupu in izterjavi.

  1. Korak

Podjetje proda blago, material ali opravi storitev ter izda račun Dolžniku. Izdani račun posreduje družbi AA Finance.

  1. Korak

AA Finance sprejme račun s strani Podjetja ter pripravi Pogodbo o odkupu terjatev in Odstopno izjavo za Dolžnika.

  1. Korak

AA Finance odkupi terjatev ter takoj izplača denarna sredstva Podjetju na podlagi odstopljenega računa.

  1. Korak

Dolžnik ob zapadlosti nakaže sredstva AA Finance in s tem zapre svojo obveznost do novega prevzemnika terjatev.

PREDNOSTI ODKUPA TERJATEV

Zagotovite si hiter dostop do finančnih virov in pravočasno plačilo vaših zapadlih in nezapadlih terjatev.

Izboljšanje likvidnosti

Z odprodajo terjatev si kot naročnik lahko zagotovite denarna sredstva takoj, že ob izstavitvi računa ali ob zapadlosti.

Hiter dostop do denarnih sredstev

V nekaterih primerih vam lahko omogočimo financiranje vaših terjatev že isti dan.

Predvidljiv denarni tok

Z odprodajo terjatev lažje planirate bodoče denarne tokove saj ne prihaja več do zamud pri plačilih.

Izboljšanje kreditnega potenciala

Z odprodajo terjatev, pridobite tekoče financiranje in tako se vam sprostijo limiti, ki jih imate na bankah.

Hitrejši obrat sredstev

Odprodaja terjatev vam omogoča hitrejše obračanje obratnih sredstev saj vam ni potrebno čakati na iztek dolgih plačilnih rokov.

Učinkovito upravljanje terjatev

Z odprodajo terjatev boste lahko učinkoviteje upravljali s svojimi terjatvami.

Pri odkupu terjatev obračunamo diskont in nadomestilo za odkup, za katera se obračuna DDV

Terjatve praviloma odkupujemo z regresno pravico (če osnovni dolžnik ne plača obveznosti, za plačilo pozovemo prodajalca terjatve). Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete, bonitete dolžnika, zapadlosti terjatev in zneska le-teh.

Ključne prednosti, če se odločite za odprodajo vaših terjatev pri nas, so:

  • Kakovost storitve in strokovno svetovanje: Za naše stranke gremo vedno korak dlje. Svetovali vam bomo pri izbiri najustreznejšega produkta financiranja in profesionalno izpeljali celotni postopek od vašega povpraševanja do prejema svežih likvidnih sredstev na vaš račun.
  • Hitrost storitve – odgovor v 24 urah: Naši svetovalci za izboljšanje likvidnosti poskrbijo za hitro izvedbo storitve s s čim manj birokracije. Likvidna sredstva so na vašem računu v najhitrejšem možnem času.
  • Fleksibilnost: Nudimo najširšo izbiro finančnih produktov v Sloveniji, s katerimi lahko podjetja različnih vrst in velikosti pospešijo obračanje obratnih sredstev. S kombinacijo različnih produktov lahko skokovito izboljšamo finančno moč vašega podjetja.
  • Popolna varnost in transparentnost: Podjetje APL ima AA bonitetno odličnost, pri poslovanju smo popolnoma transparentni in poslujemo brez kakršnihkoli skritih stroškov. Dokaz za to je veliko število zadovoljnih strank po vsej Sloveniji.
  • Zaupanje: Z osebnim pristopom z našimi strankami razvijamo dolgoletno uspešno poslovno sodelovanje.
  • Konkurenčne cene: Našim strankam ponujamo konkurenčne cene pri vseh oblikah financiranja. Zahtevajte ponudbo in se prepričajte tudi sami.